معانی مختلف فعل GET

معانی مختلف get

فعل Get از جمله افعالیه که دارای معانی مختلفیه و در محاوره آمریکایی بسیار استفاده میشه٬ مثلا
get = give به معنی دادن
get = arrive به معنی رسیدن
get = buy به معنی خریدن
get = become به معنی شدن
get = receive به معنی دریافت کردن
گت علاوه بر اینکه مثل افعال بالا میتونه معانی مختلفی داشته باشه همچنین وقتی با کلمات اضافه ای که پشت سرش میاد میتونه معانی متفاوتی هم بگیره
مثلا:

GET + adjective   (get + صفت)
I’d better go and get ready
بهتره برم و حاضر شم

GET + comparative (get + تفضیلی صفت)
The weather is getting worse.
هوا داره بدتر میشه.

GET + preposition – get + حرف اضافه
get up = برخاستن
get along with = با کسی خوب بودن
get into = وارد شدن به
get out = خارج شدن
get around = اطراف رو گشتن
get together = با هم بودن

GET + a place = arrive
I got home
به خونه رسیدم

GET = receive
I got a message from A
یک مسیج از آ گرفتم.

GET = buy / obtain
I got this perfume for a good price
این عطر رو با یه قیمت خوب خریدم٬ گیر آوردم …

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *