فرق i like و i would like
آموزش لغت انگلیسی

تفاوت Like و Would Like

در این در به تفاوت Like و Would Like می پردازیم و می گوییم هر دو این کلمات در چه موقعیتی مورد استفاده هستند. در