تفاوت arrive و get و reach

تفاوت arrive و get و reach

هر سه فعل reach و arrive و get به معنی رسیدن به مکان، زمان یا موقعیتی می باشند. ولی این سه فعل تفاوتهایی در موارد

Read More »