گرامر هرچه بیشتر٬ بهتر | the more, the better

گرامر The more… the more چه نامیده می شود؟

چگونه می توان از آن ها در شکل نوشتار رسمی انگلیسی استفاده کرد؟

❝The more I learn , the more I realize how much I don’t know. (Albert Einstein)❞

هر چه بیشتر فرا می گیرم، بیشتر می فهمم که چقدر نمی دانم.

به این گونه عبارت مقایسه تفضیلی مضاعف گفته می شود.

در واقع ساختار گرامری The more … the more برای بیان مقایسه بین دو چیز به کار می رود و اینکه چیزی به چیز دیگری وابسته است مانند جمله ذکر شده.

در واقع این گرامر زمانی به کار می رود که بخواهیم معنای ( هرچه ، بیشتر) به کار ببریم و اینکه بخواهیم نشان دهیم که اگر فعالیت یا احساسی افزایش یا (کاهش) پیدا کند باعث می شود که چیز دیگری به همان نسبت یا اندازه تغییر کند.

این ساختار روشی جالب برای نشان دادن رابطه علت و معلولی بین دو چیز است و در زبان انگلیسی بسیار رایج هستند چرا که آن ها کوتاه و با معنی هستند.

این مدل گرامر به ۳ شکل استفاده میشود:

۱- ترکیب The more … the more با اسم (عبارت)
The more friends, the less loneliness

۲- ترکیب The more … the more  با صفت
The more beautiful, the more confident

۳- ترکیب The more … the more با جمله کامل
The more you study, the better you pass the exam

↑↓ به چند نمونه مثال توجه کنید: ↑↓

The more you study, the more you learn
هر چه بیشتر مطاله کنی ، یادگیری بیشتری خواهی داشت

The more difficult the test is, the more student should study
هرچه امتحان سخت باشه، دانش آموزان باید بیشتر مطالعه کنند

The more ideas you think of , the more posts you make

The more I work , the more tax I pay
هرچه بیشتر کار کنم، مالیات بیشتری باید پرداخت کنم

شماره تماس استاد رامین موسوی | مدرس زبان انگلیسی

باید توجه داشت که همیشه لازم نیست که از the more استفاده شود بلکه میتوانیم هر صفت تفضیلی دیگری را استفاده کنیم.

در این صورت شکل ساختار گرامی به مانند زیر است:

The + comparative adjective + (noun) + subject + verb + , + the + comparative adjective + subjective + verb + (infinitive of purpose)

The + صفت تفضیلی + اسم + فاعل + فعل + ، + the + صفت تفضیلی + فاعل + فعل

توجه:
قابل ذکر است که صفاتی که تک سیلابی هستند در انگلیسی با اضافه کردن پسوند er به انتهای کلمه تبدیل به صفت تفضیلی می شوند.

↑↓ به چند نمونه مثال توجه کنید: ↑↓

The older we grow, the wiser we become
هر چه پیر تر می شویم، عاقل تر می شویم

The richer one grow, the greater one’s worries
هرچه فردی ثروت مند تر شود، نگرانی و اضطراب فرد بیشتر می شود

The more you practice , the faster your English will improve
هر چه بیشتر تمرین کنی ، زبان انگلیسیت سریعتر بهبود خواهد یافت

The harder I study, the better grades I get
هرچه سخت تر مطاله کنم، نمرات بهتری کسب می کنم

The faster the car is , the more dangerous it is to drive
هرچه ماشین سریعتر باشه، رانندگی کردن خطرناک تراست
The more money and time he spend whit her, the happier he become
هرچه وقت و پول بیشتری خرج کند برایش، او خوشحال تر است

یک شکل کوتاه این ساختار به صورت The more … the better بیان می شود به این صورت که بندهای موصولی یعنی (clause) جمله کامل بعد از صفت تفضیلی more و better حذف می شود.

The more … the better برای تآکید بر اهمیت یا مطلوب بودن کیفیت چیزی استفاده می شود.

مانند نمونه های زیر

The cheaper the hotel, the better is it → the cheaper, the better
هرچه ارزانتر بهتر

The more practice, the better performance
تمرین بیشتر عملکرد بهتر

When should I start? The earlier the better
چه وقت من شروع کنم؟ هر چه زودتر، بهتر

How do you like your coffee? The stronger the better
چه قهوه ای رو دوست داری؟ هر چه قویتر بهتر

به این نکته توجه داشته باشید که the در این ساختار به معنی خیلی زیاد است.

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *