اگه اینجا بودی میبوسیدمت

اگه اینجا بودی میبوسیدمت

If you were here, I would kiss you.

موقعی که دارید آرزویی میکنید برای آینده٬ شکل فعل به صورت گذشته خواهد بود.

I wish I had a expensive car.

ای کاش یک ماشین گرون داشتم.

آرزو کردن با کلمه wish در زمان های مختلف به اشکال مختلف است

۱- آرزو کردن در زمان حال

I wish that I could speak English

۲- آرزو کردن در زمان آینده

I wish my GF were coming here

۳- آرزو کردن در زمان گذشته

I wish that I had studied more

گرامر IF Only

این گرامر مانند گرامر ویش است و برای اظهار پشیمانی از اینکه شرایط مطابق میل ما نیستند به کار برده میشوند.

یعنی موقعیت هایی که غیرواقعی و غیر ممکن هستند.

در زمان حال

If only he wasn’t that talkative.

در زمان آینده

If only it would stop snowing.

در زمان گذشته

If only my brother had studied more.

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *