انواع زمان در افعال انگلیسی

انواع زمان در افعال انگلیسی
اشتراک گزاری
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook

عناوین

می‌دانیم که گرامر بخش مهمی از یادگیری زبان انگلیسی را به خود اختصاص می‌دهد و اصلی‌ترین بخش گرامر زبان انگلیسی نیز به زمان افعال اختصاص دارد. در زبان انگلیسی 12 حالت مختلف زمانی در نظر گرفته می‌شود. در واقع باید گفت که زبان انگلیسی از جمله زبان‌هایی است که شکل فعل و زمان آن نقش بسیار پررنگی در ساخت جملات دارد بنابراین یادگیری زمان افعال نقش مهمی در یادگیری محاوره و گرامر زبان انگلیسی خواهد داشت.

منظور از زمان افعال در انگلیسی چیست؟

منظور از زمان فعل، زمان انجام دادن یک کار یا رخدادن یک حالت است. وقتی شما یک فعل انگلیسی را مشاهده می‌کنید با توجه به استانداردهای ساختاری فعل می‌توانید درک کنید که این فعل به چه زمانی اشاره دارد. آیا در گذشته انجام شده، در زمان حال یا در آینده انجام می شود. همچنین از روی یک فعل می‌توان معلوم بودن یا  مجهول بودن آن نیز پی برد.

فعل‌های انگلیسی در سه زمان

در زبان انگلیسی این زمان به سه بخش اصلی زمان حال، زمان گذشته، زمان آینده تقسیم می‌شوند. هر زمان دارای چهار حالت مختلف ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری است. در واقع باید گفت زمان‌های اصلی زمان‌های واقع شدن فعل را نشان می‌دهند و چهار حالت مختلف نحوه و چگونگی انجام کار را مشخص می‌کنند. بنابراین 12 حالت مختلف زمانی را می توان در زبان انگلیسی در نظر گرفت که در ادامه با آنها آشنا می‌شویم.

12 حالت مختلف زمان افعال انگلیسی

همانطور که اشاره کردیم 12 حالت مختلف زمانی برای هریک از 3 زمان اصلی رخ دادن افعال می‌توان تعریف کرد. این زمان‌ها عبارتند از:

زمان حال ساده: (Present Simple)

در زبان انگلیسی زمان حال ساده نوعی جمله است که وقوع یک رخداد یا بیان یک عمل را نشان می‌دهد که در حال حاضر در حال انجام است. در ساخت جمله با زمان حال ساده از شکل پایه فعل استفاده می‌شود. در واقع زمان حال ساده نشان می‌دهد که یک رخداد یا حالت چکونه از گذشته به حال و از حال به آینده متصل می‌شود.

فرمول ساخت این زمان به این شرح است:

فاعل +پایه فعل + s / es برای شخص سوم + بقیه جمله

به این مثال‌ها توجه کنید:

I go to school every day.

(من هر روز به مدرسه می‌روم)

He goes to school every day.

( او هر روز به مدرسه می‌رود)

زمان حال استمراری: (Present Continuous)

زمان حال استمراری در واقع به انجام شدن یک فعل به صورت مستمر در یک بازه از زمان حال اشاره می کند. در واقع انجام شدن فعل در زمان حال استمراری به وقوع آن فعل در لحظه اکنون اشاره دارد. فرمول ساخت این زمان به این شکل است:

فاعل + is / am / are  +  فعل ساده + ing

به این مثال ها توجه کنید:

We are going to school now.

(ما در حال رفتن به مدرسه هستیم)

She is doing her home work now

(او اکنون در حال انجام تکلیفش است)

استفاده از قید زمان هایی مثل at the moment ( در حال حاضر)، just now (همین الان)، right now (همین الان) و now (اکنون، حالا) در آخر جمله نشان دهنده انجام گرفتن فعل در زمان حال استمراری است.

زمان حال کامل: (Present Perfect)

حال کامل معادل زمان ماضی نقلی در گرامر فارسی است و به عملی اشاره می کند که انجام آن در گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است ممکن است این حالت در زمان حال به پایان رسیده و یا تا آینده ادامه یابد. فرمول ساخت زمان حال کامل به این شرح است:

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) +  have / has + فاعل

به این مثال ها توجه کنید:

I have lived here since 1360

(از سال 1360 اینجا زندگی کرده ام)

He has studied abroad for two years

(او برای دو سال خارج از کشور تحصیل کرده است)

موارد استفاده از زمان حال کامل به این شرح است:

– برای بیان کاری که در گذشته نامعلوم صورت گرفته است.

– برای بیان کاری که در گذشته بارها تکرار شده است.

– برای بیان کاری که در گذشته آغاز شده و تا به حال ادامه دارد.

زمان حال کامل استمراری: (Present Perfect Continuous)

حال کامل استمراری به بیان فعلی می پردازد که در زمان گذشته انجام گرفته و آثار آن تا زمان حال ادامه یافته است.

فعل به همراه ing + been + have / has + فاعل

به این مثال ها توجه کنید:

  1. I have been working since early morning

(از صبح زود در حال کارکردن هستم)

  1. It has been snowing since 2 A.M

(از ساعت 2 صبح برف می آید)

مهمترین کاربرد زمان حال کامل استمراری شامل موارد زیر است:

– برای بیان کاری که طی یک دوره به طور مکرر انجام شده است.

– برای بیان کاری که در گذشته انجام شده اما اثرش تابحال باقی مانده است.

– برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و احتمالاً تا زمان آینده هم ادامه دارد.

زمان گذشته ساده: (Past Simple)

فعل گذشته ساده به انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی در بخش مشخصی از زمان گذشته اشاره دارد. فرمول ساخت جمله به زمان گذشته ساده به این شرح است: زمان گذشته فعل + فاعل

به این مثال ها دقت کنید:

You went to hospital yesterday

( شما دیروز به بیمارستان رفتید)

She finished her exams last week.

(او هفته گذشته امتحاناتش را به  پایان رساند)

از افعال زمان گذشته ساده در این موارد استفاده می شود:

– برای بیان کاری که یکبار در گذشته انجام شده و در همان زمان به پایان رسیده است.

– برای بیان کاری که در گذشته به صورت متناوب تکرار شده است.

– برای بیان جملات شرطی نوع دوم نیز استفاده می‌شود.

– برای بیان کاری که در گذشته به صورت موقت انجام شده است.

گذشته استمراری: (Past Continuous)

این فعل معمولا به صورت ترکیبی با افعال ساده در جمله به کار برده می شود و بیانگر انجام فعلی است که در گذشته به صورت متناوب یا برای دوره ای مشخص انجام گرفته است. فرمول استفاده از فعل گذشته استمراری در جمله به این شرح است: فعل به همراه ing + was / were + فاعل

به این مثال ها دقت کنید:

I was listening to the music when he borke the window

من موسیقی گوش می دادم وقتی که او پنجره را شکست

We were going to school while he was talking to a stange man.

ما به مدرسه می رفتیم وقتی که او داشت با مرد غریبه صحبت می کرد.

از زمان گذشته استمراری در این موارد استفاده می شود:

– برای بیان کاری که در زمان مشخصی در گذشته ادامه داشته است.

– برای بیان اعمال یا حالت هایی  که در گذشته همزمان با هم انجام شده اند.

گذشته کامل: (Past Perfect)

از افعال گذشته کامل برای بیان اتفاقات و رویدادهایی که در گذشته دور انجام شده اند استفاده می شود. به این نوع افعال گذشته در گذشته نیز می گویند. شکل ساختاری آنها در جمله به این شکل است:

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + had + فاعل

به این مثال ها توجه کنید:

I had finished my home work before mom came.

قبل از آمدن مادر تکالیفم را تمام کرده بودم

He Has fixed his car before lent it to his friend

قبل از این که ماشین را به دوستش قرض بدهد آن را تعمیر کرده بود.

موارد استفاده از این زمان در موارد زیر است:

– برای بیان عملی که در گذشته قبل از یک عمل دیگر انجام گرفته است.

– برای بیان کاری که در گذشته قبل یک زمان مشخص انجام شده باشد.

گذشته کامل استمراری: (Past Perfect Continuous)

از این فعل برای بیان کار یا روی دادن حالتی در گذشته استفاده می شود که تا مدت مشخصی ادامه داشته است. روش ساخت جمله با چنین فعلی به این شرح است:

فعل به همراه ing + been + had + فاعل

به این مثال ها  دقت کنید:

I have washing the dishes before you came.

قبل از آمدن تو داشتم ظرف ها را می شستم

از زمان گذشته کامل استمراری در موارد زیر استفاده می شود:

– بیان کاری که قبل از عمل دیگری در گذشته انجام شده و انجام آن تا مدتی ادامه داشته است.

– بیان کاری که برای مدتی در گذشته ادامه داشته اما کار دیگری آن را قطع کرده است.

آینده ساده: (Future Simple)

برای بیان کارهایی مورد استفاده قرار می گیرد که قرار است در آینده انجام گیرند. ساختار آن در جمله به این شکل است:

فعل ساده + will + فاعل

به این مثال توجه کنید

She will go to school next year

او سال آینده به مدرسه خواهد رفت

آینده استمراری: (Future Continuous)

این فعل برای تأکید به انجام کاری به صورت مستمر در آینده اشاره دارد و ساختار آن در جمله به این شکل است:

فعل به همراه ing + be + shall / will + فاعل

به این مثال دقت کنید:

You will be watching movie with your husband tomorrow this time.

فردا  این موقع با همسرت در حال تماشای فیلم خواهی بود.

از زمان آینده استمراری در چنین مواقعی استفاده می شود:

– بیان کاری که در آینده ادامه دارد و عملی بر آن وارد خواهد ‌شود.

– بیان کاری که در زمان معینی در آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

– نشان دادن کارهایی که در آینده و همزمان با هم رخ خواهند داد.

آینده کامل: (Future Perfect)

این فعل برای بیان عملی که ممکن است در گذشته های دور آغاز شده و یا اکنون و یا در آینده آغاز شود و زمان پایان آن جایی در آینده است استفاده می شود. ساختار چنین جمله ای به این شکل است:

اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + have + shall / will + فاعل

به این مثال دقت کنید:

You will have married by the end of this year

در پایان امسال ازدواج خواهی کرد.

آینده کامل استمراری: (Future Perfect Continuous)

این فعل بیانگر انجام کاری در آینده است به طوری که این کار در مدت زمان مشخصی ادامه پیدا خواهد کرد. استفاده از آن در ساختار جمله به این شرح است:

فعل به همراه ing + have been + shall / will + فاعل

به این مثال دقت کنید:

He willhave been finishing his course by the end of 2021

در پایان سال 2021 او  این دوره تحصیلی اش را به پایان می رساند.

جدول ۱۲ نوع زمان در زبان انگلیسی

جدول ۱۲ حالت زمان در زبان انگلیسی

۱۲ حالت زمان در زبان انگلیسی
جدول ۱۲ حالت زمان در زبان انگلیسی

 

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها