به نظر میاد ترامپ وحشت کرده

ترامپ به نظر وحشت زده میاد
Trump seems worried
.
seem = به معنای به نظر رسیدن
پشت سر سیم٬ یک صفت میاد

You seem to be tired
به نظر خسته میایی

Read More