اسم در انگلیسی
اشتراک گزاری
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook

عناوین

یکی از گرامرهای کاربردی در زبان انگلیسی مبحث اسم ها است. در حقیقت اسامی در زبان انگلیسی ممکن است کاربردهای متنوعی داشته باشند که اصلی ترین آنها “نامیدن” است. در این مقاله جامع آموزشی به مبحث اسم ها در زبان انگلیسی می پردازیم.

اسم (noun) چیست؟

اسم در زبان انگلیسی یکی از اجزای اصلی گفتار محسوب می شود. اسامی در زبان انگلیسی دارای اشکال و نقش های مختلفی هستند.  در واقع اسم کلمه ای است که برای نامگذاری چیزی مثل انسان، اشیاء، مکان ها یا … مورد استفاده قرار می گیرد. به این مثال ها دقت کنید:

اسم شخص: man, woman, teacher, John, Mary

اسم مکان: home, office, town, countryside, America

اسم اشیاء و حیوانات: table, car, banana, money, music, love, dog, monkey

توجه داشته باشید که در هر یک از موارد فوق می توان به جای اسم از ضمیر استفاده کرد . به اسامی مانند جان یا آمریکا “اسمهای خاص” گفته می شود

نحوه شناخت اسم در انگلیسی

برای این که بتوانید در زبان انگلیسی اسم را به خوبی تشخیص دهید باید بدانید که اسم عموما برای نامگذاری شی، شخص، مکان و یا ایده و … به کار برده می شود. در پاسخ به سوال ” چه چیزی” یا ” چه کسی” (what) معمولا از اسم  ها استفاده می شود.

یکی دیگر از روش های شناخته شده و البته پیچیده برای شناخت اسم در زبان انگلیسی این سه مورد است:

 • پایان کلمه
 • موقعیت کلمه
 • عملکرد کلمه

تشخیص اسم از روی پایان کلمه

گاهی اوقات برخی کلمات با حروف  خاصی پایان می یابند که نشان می دهد این کلمات اسم هستند به این مثال ها دقت کنید:

ity → nationality

ment → appointment

ness → happiness

ation → relation

hood → childhood

البته باید توجه کنید که ممکن است چنین قانونی برای همه اسم ها صادق نباشد.

تشخیص اسم از روی موقعیت آن در جمله

ما اغلب می توانیم یک اسم را از روی موقعیت آن در جمله تشخیص دهیم. اسامی اغلب پس از تعیین کننده هایی مثل  a, an, the, this, my, such قرار می گیرند. به این مثال ها دقت کنید:

a relief

an afternoon

the doctor

this word

my house

such stupidity

نکته بعدی این است که اسامی معمولا بعد از یک یا چند صفت قرار می گیرند ( در زبان انگلیسی اسم بعد از صفت قرار می گیرد) به این مثال ها دقت کنید:

a great relief

a peaceful afternoon

the tall, Indian doctor

this difficult word

my brown and white house

such crass stupidity

شناخت اسم با توجه به عملکرد و نقش آن در جمله

اسم ها در جمله نقش خاصی دارند. مهمترین نقش اسم معمولا فاعل یا مفعول است. به این مثال ها دقت کنید:

فاعل یک فعل: Doctors work hard

مفعول یک فعل: He likes coffee

فاعل و مفعول یک فعل: Teachers teach students

به این نکته توجه کنید فاعل یا مفعول جمله ممکن است همیشه یک اسم نباشد. این نقش ها را ممکن است یک ضمیر یا یک عبارت نیز ایفا کنند. به این مثال توجه کنید:

My doctor works hard

در این مثال اگرچه کلمه doctor اسم است اما فاعل کلمه My doctor است.

انواع اسم در انگلیسی

همانطور که در قسمت قبل هم اشاره کردیم یک اسم ممکن است در جمله نقش های مختلفی داشته باشد. گاهی یک اسم نقش فاعل و گاهی نیز نقش مفعول دارد که در ادامه به توضیحات آن می پردازیم.

جایگاه اسم به عنوان فاعل subject

هر جمله باید فاعل داشته باشد و عموما فاعل یک جمله یک اسم خواهد بود. فاعل یک جمله ممکن است یک شخص، مکان یا چیزی باشد که انجام دهنده فعل است. به این مثال دقت کنید:

Maria is happy

در این جمله ماریا اسم فاعل است و فعل  در این جمله  is یکی از افعال to be است.

اسم به عنوان مفعول objects

اسم ها همچنین می توانند نقش مفعول را در یک جمله داشته باشند. مفعول می تواند مفعول مستقیم (اسمی که عمل انجام شده توسط فاعل را دریافت می کند) یا مفعول غیرمستقیم (اسمی که گیرنده مفعول مستقیم است) باشد. به این مثال دقت کنید:

Give the books to her

در این جلمه books یک مفعول مستقیم است (آنچه داده می شود) و her مفعول غیرمستقیم (کسی که کتاب ها به او داده می شود).

انواع اسم در زبان انگلیسی

اسم ها در زبان انگلیسی انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر می شود:

اسم خاص (proper noun)

اسامی افراد، مکان ها یا سازمان ها را اسامی خاص می نامند. اسامی اشخاص یک اسم خاص است. همچنین اسامی شهرها و کشورهای مختلف نیز اسم هستند.

در مورد اسامی خاص یک قانون وجود دارد و آن این است که اسامی خاص با حروف بزرگ آغاز می شوند. به این مثال ها دقت کنید:

Let me introduce you to Mary

The capital of Italy is Rome

He is the chairman of the British Broadcasting Corporation

I was born in November

نکته: صفاتی که از اسم های خاص می سازیم نیز معمولا با حرف بزرگ شروع می شوند مثل: Shakespearian, Orwellian

اسم عام (common noun)

اسامی عام به اسامی مشترک گفته می شود. اسامی عام معمولا به انسان ها، حیوانات، اشیاء و … اشاره می کند. مثلا کلمه dog به همه سگ ها یا کلمه desk به همه میزها اشاره دارد. در واقع باید گفت که هر اسمی که اسم خاص نباشد اسم عام خواهد بود. به این مثال ها دقت کنید:

Have you seen my dog?

The books are on your desk

…the pursuit of happiness

اسم ذات (concrete noun)

اسم ذات یا اسامی عینی، اسامی چیزهای فیزیکی هستند که می توانید آنها را لمس کنید. به این مثال ها دقت کنید:

? How many desk are there in the calss

Have you ever seen him?

اسم انتزاعی (abstract noun)

اسم های انتزاعی متضاد اسم های عینی هستند. آنها مربوط به چیزهایی هستند که نمی توانید آنها را لمس کنید. اسم های انتزاعی ایده ها، مفاهیم و احساسات را شامل می شوند. به این مثال ها نگاه کنید:

. He is so kind

Sometimes it is so hard to tell the truth.

Their heart are full of sadness

اسم قابل شمارش (countable noun)

اسامی که به طور قطع می توانید آنها را بشمارید را اسامی قابل شمارش می گویند. این اسامی به صورت جمع و مفرد به کار برده می شوند. انواع اسامی قابل شمارش به این شرح است:

 • اسامی اشخاص، شغل و نسبت های فامیلی
 • اسامی حیوانات، گیاهان و حشرات
 • اسامی اشیاء
 • واحدهای اندازه گیری مثل meter، inch و …

اسم غیر قابل شمارش (Uncountable noun)

اسامی غیر قابل شمارش به اسامی گفته می شود که نمی توان آنها را جمع بست و همیشه در همه جمله ها و حالت ها به صورت مفرد به کار برده می شوند. انواع اسامی غیر قابل شمارش شامل این موارد است:

 • مواد غذایی مثل rice، bread، meat
 • مصالح ساختمانی مثل wood، iron
 • مایعات مثل oil، tea، milk
 • مواد طبیعی که می توانند تغییر شکل دهند مثل stream، smoke، water، ashes، ice و oxygen
 • موادی که از اجزای ریز تشکیل می شوند مثل salt، sugar، sand، rice
 • زبان ها مثل Arabic، Japanese، Spanish

نکات مهم اسامی غیر قابل شمارش

 • اسامی غیر قابل شمارش باید همیشه به شکل مفرد به کار برده شوند، حتی اگر معنی جمله جمع باشد.
 • فعلی که برای اسامی غیر قابل شمارش مورد استفاده قرار می گیرد نیز همیشه مفرد است
 • در کنار اسامی غیر قابل شمارش از حرف تعریف a یا an استفاده نمی شود.

اسم جمع (collective noun)

اسم جمع نشان دهنده گروهی از افراد است. مثلا class ( گروهی از دانش آموزان) pride ( گروهی از شیرها) یا crew ( گروهی از ملوانان).

یک نکته مهم آن است که اسم های جمع را می توان در جملات مختلف به صورت مفرد یا جمع به کار برد. به این مثال ها دقت کنید:

His family live in different cities.

. The new company is the result of a merger

The board of doctors will be here tomorrow.

اسم مرکب (compound noun)

اسم مرکب اسمی است که با دو یا چند کلمه ساخته شود. اکثر اسامی مرکب [اسم + اسم] یا [صفت + اسم] هستند. هر اسم مرکب به عنوان یک اسم به کار برده می شودو می تواند توسط صفت ها و اسم های دیگر تغییر کند.

اسم های مرکب سه شکل مختلف دارند:

– به صورت باز یا فاصله دار بین کلمات مثل bus stop

– کلمات ترکیبی با خط فاصله بین کلمات مثل father-in-law

– کلمات یک پارچه که بدون فاصله یا خط فاصله در کنار هم قرار می گیرند مثل football

به این مثال ها دقت کنید:

Can we use the swimming pool?

They stop work at sunset

Don’t forget that check-out is at 12 noon

اسم مصدر (Gerund)

اسم مصدر یا Gerund به ترکیب فعل و ing گفته می شود که نشان دهنده حالتی از فعل است. در واقع اسم مصدر حالتی از فعل است که شبیه به اسم عمل می کند. به این مثال توجه کنید:

i like swimming

من شنا کردن را دوست دارم

همانطور که در این مقاله آموزشی دریافتید  اسامی در زبان انگلیسی انواع مختلفی دارند که هریک از این انواع اسامی دارای قوانین و مقررات مخصوص به خود است که یادگیری آنها به شما کمک می کند تا شرایط بهتری را در یادگیری گرامر و مکالمه انگلیسی داشته باشید.

 

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها