‪(‬inversion‪)‬ فقط یه بار دیدمش

گرامر اینورژن با only once
اینورژن به معنای وارونگی ٬ در انگلیسی زمانی اتفاق میفتد که بخواهیم تاکید بیشتر داشته باشیم و یا جمله خود را شوکه کننده و متعجب وار کنیم.
ساختار گرامر اینورژن بیشتر روی جابجایی فعل و فاعل انجام میشه٬ درست مثل وقتی که میخوایم یه جمله رو سوالی کنیم
با این تفاوت که در اینجا اینورژن با قید به شکل زیر اتفاق میفتد:


قدم اول: قرار دادن قید یا عبارت قیدی در ابتدای جمله
قدم دوم: قرار دادن یک فعل کمکی متناسب با جمله بعد از قید
قدم سوم: فاعل و کننده کار رو اضافه میکنیم
قدم آخر: مابقی جمله را اضافه میکنیم.
مثلا:
I saw her only once
اینورژن
Only once did I see her.
فعل کمکی did رو به کار بردیم زیرا٬ فعل ما گذشته بود و فعل کمکی مناسب آن did بود.

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

2 Comments

  • Angie Simon

    Perfect

  • Mouzhaan

    Perfect

  • Write a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *