گرامر How long does it take

How long does it take you to read this book?

برای بیان یک بازه زمانی طی شده جهت انجام کاری را از take استفاده میکنیم. Take معانی مختلفی داره که یکی از آنها “طول کشیدن” هست.

It takes + infinitive
It takes 30 minutes to walk to school.
نیم ساعت طول می کشد که پیاده به مدرسه برسم

برای بیان زمان طی شده جهت انجام کاری از طرف خویش یا شخص دیگری طبق فرمول:

It takes + somebody + to do + something
It takes me an hour to get ready for school.
یک ساعت طول می کشد تا برای مدرسه آماده بشم

فرم زمان آینده طبق فرمول:

It will take + infinitive
It will take + somebody + to do + something
It will take me 10 minutes to make tea.

۱۰ دقیقه طول می کشد چای درست کنم.

فرم زمان گذشته طبق فرمول:

It took + infinitive
It took + somebody + to do + something
It took 2 days to finish this book.
خواندن کتاب دو روز طول کشید

It took me 2 hours to do my homework.
انجام دادن تکالیف دو ساعت طول کشید

برای سوالی کردن از how long استفاده می کنیم.

How long does it take …….. ?
How long will take ……..?
How long did it take…….?

How long does it take to get to work?

چقدر طول می کشد که سر کار برسی؟

How long does it take you to fix a car?

تعمیر یک ماشین برای تو چقدر طول می کشد؟

HOW LONG DOES IT TAKE TO GO THROUGH THIS BOOK?

HOW LONG DOES IT TAKE YOU TO GET HOME?

HOW LONG WILL IT TAKE YOU TO ANSWER THESE QUESTIONS?

DOES IT TAKE YOU TOO LONG TO LEARN ENGLISH?

حالا شما ترجمه کنید:
چقدر طول میکشه اماده بشی؟
یک ماه طول میکشه تا من این پولو امادهدکنم.
دو روز زمان میبره تا کارو تحویل بدم.

نقل قول:

Sometimes it takes 10 years to get that 1 year that will change your life

♠ ♣ ♥ ♦ . ♠ ♣ ♥ ♦ . ♠ ♣ ♥ ♦

IT TAKES ۴ WEEKS FOR YOU TO SEE YOUR BODY CHANGING

IT TAKES ۸ WEEKS FOR YOUR FRIENDS AND FAMILY

IT TAKES ۱۲ WEEKS FOR THE REST OF THE WORLD

KEEP GOING

♠ ♣ ♥ ♦ . ♠ ♣ ♥ ♦ . ♠ ♣ ♥ ♦

در قسمتی از متن آهنگ Old heart از خواننده Hugo این گرامر استفاده شده است:

I am not done
Can’t break through these walls
Why am I not falling apart
Let me just fall apart
Can’t move on
I’ve waited so long
How long does it take to forget
Did you already forget

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *