فرق have to ٬ supposed to و ought to

فرق have to ٬ supposed to و ought to

have to
مثل must است و این به معنی است که انتخاب دیگری وجود نداره
Azi has to go to work every Friday

Ought to
اشاره به یک پیشنهاد داره٬ یعنی شما میتونید این کار رو انجام بدید ولی الزامی در آن نیست.
Aria ought to help Azi with her homework

Supposed to
اشاره به یک تعهد و الزام داره٬ یعنی کاری که شخصی از شما انتظار داره که  انجام بدید.

نکته:
همراه supposed to باید یک فعل کمکی to be استفاده بشود

مثلا:
I’m supposed to teach you
قراه که من به تو درس بدم٬ یعنی این چیزیه که از من انتظار میره که انجام بدم

You’re supposed to learn
این جمله هم یعنی تو قراره که یاد بگیری٬ این انتظاری هست که من بعنوان معلم از شما دارم.

برای تشخیص اینکه از کدوم فعل استفاده کنیم٬ باید ببینیم که گوینده دقیقا به چی اشاره داره٬ مثلا
I have to go to the gym
اگر نرم٬ توی مسابقات به مشکل میخورم

I am supposed to go to the gym
اگر نرم مربیم غر میزنه که چرا بجاش استخر نرفتم.

I ought to go to the gym
اجباری نیست که حتما به باشگاه برم٬ ولی اگه برم تیپم خوب میشه

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *