معنی I don't buy it

آشنایی با عبارت I Don’t Buy It

در این درس شما را با عبارت I Don’t Buy It آشنا می کنیم. این عبارت عامیانه است و نباید در مکالمات رسمی از آن

معنی looking forward to

آشنایی با اصطلاح looking forward to

در این درس به شما می گوییم چطور اشتیاق خود را برای چیزی ابراز کنید. اصطلاح بی صبرانه منتظرم به انگلیسی را می توانید با

تلفظ حرف اس بخش ۲

  اس معادل س فارسی تلفظ میشه مثل: risk s اس در اول کلمه صدای س می دهد، مثل: sit اما اگه بعد از حرف

تلفظ حرف اس

  اس معادل س فارسی تلفظ میشه مثل: risk s اس در اول کلمه صدای س می دهد، مثل: sit اما اگه بعد از حرف

رفتی بیرون یا رفته ای بیرون؟

  رفتی بیرون یا رفته ای بیرون؟ اینکه از ماضی نقلی در صحبت هامون استفاده کنیم و یا ماضی ساده بسته به ادبیات گفتاری شما

speaking practice importance

چرا اسپیکینگ در یادگیری زبان مهم است؟

اهمیت تمرین اسپیکینگ ۴ مهارت کلیدی وجود داره زمانیکه شما دارید زبان میگیرید ۱– لیسنینگ ۲– اسپیکینگ ۳– ریدینگ ۴– رایتینگ کدومشون به اون یکی