آموزش زبان با فیلم

فیلم با زیرنویس یا بی زیرنویس ببینیم؟

فیلم یکی از مهمترین منابع کمک آموزشی برای تقویت زبان است. فیلم سرشار از مکالمه های دنیای واقعی است، فیلم کلمه ها را در قالب