ضمایر در انگلیسی

ضمایر در انگلیسی

ضمایر کلماتی هستند که جایگزین اسم ها و برای جلوگیری از تکرار آنها استفاده میشوند. ضمایر کلماتی مانند: او، شما، ما، خودشان، برخی، هر… می

Read More »