گرامر see somebody doing something

  برای توصیف چیزی که مشاهده می کنیم می توانیم از این عبارت استفاده کنیم. گاهی می تواند به معنی نگریستن، متوجه شدن، مشاهده کردن،

گرامر just,yet,still,already
آموزش گرامر انگلیسی

نحوه استفاده از Just ،yet ،still ،already

این کلمات که به قیود زمان معروف هستند٬ اغلب با فرم فعل در حالت پرزنت پرفکت (حال کامل) استفاده میشوند اما٬ yet, still و already

تفاوت have to و have got to
آموزش گرامر انگلیسی

آموزش گرامر have got to و have to

پیش از این با دو فعل have و have got آشنا شده ایم و موارد استفاده از آن را در مناسبت های مختلف میدانیم، اما

Used to do Grammar

  گرامر Used to do گرامر Used to اشاره به عمل یا عادتی دارد که در گذشته به صورت معمول انجام میشده است اما در