ترجمه اسامی در انگلیسی

اسامی در انگلیسی به دو شکل هستند یا اسم خاص هستند و یا اسم عام.
اسم خاص به اسمی گفته میشود که برای معرفی شخص٬ مکان و ... استفاده میشود.
اسم عام اسمی که در تعریف کلی اشیاء استفاده میشود.
حال در ترجمه اسامی از فارسی به انگلیسی و حتی بالعکس باید تشخیص دهیم که کدام کلمه عام و کدام کلمه خاص است.

Read More