معنا و کاربرد عبارت Be Supposed to

هر بایدی must و should نیست

باید در انگلیسی should , must , supposed to

لطفا به مثال های زیر توجه کنید:

You are not supposed to be in the park.
تو نباید تو پارک باشی.

You are supposed to be in the gym.
تو باید توی باشگاه باشی.

She is not supposed to be in this place.
او نباید تو این مکان باشه.

You are supposed to be in your house.
تو باید توی خونت باشی. حالا شما ترجمه کنید

شماره تماس استاد رامین موسوی | مدرس زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *