دوران سخت دووم نداره

آموزش زبان انگلیسی – دوران سخت دووم نداره
Tough times Don’t Last but tough people do. Never give up.
دوران سخت دووم نداره اما مردمان سخت چرا.
هرگز تسلیم نشید.

Last = آخرین
The last thing I need is more work.
آخرین چیزی که میخوام کار کردنه بیشتره.
Last = گذشته
They got married last November
اونها نوامبر گذشته ازدواج کردند.
Last = دوام داشتن
The party lasted 4 hours.
مهمونی ۴ طول کشید.
لست هم میتونه اسم باشه٬ هم صفت٬ هم قید و هم فعل.

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *