تلفظ حرف اس

اس معادل س فارسی تلفظ میشه مثل:
risk
s اس در اول کلمه صدای س می دهد، مثل:
sit
اما اگه بعد از حرف اس حرف بیصدا بیاید٬ صدای سس میده٬ مثلا
Spain
که خونده میشه سسپین

این حرف در آخر بعضی کلمات که به p,k,tوf ختم بشه صدای س می دهد، مانند:
parks
در آخر ضمایر و فعل های کمکی صدای ز می دهد، مثل:
was
بین دو حرف صدادار صدای ز می دهد، مثل:
wise
ترکیب یا sure sua , sion صدای ژ می دهد، مثل:
usual
اس در برخی از کلمات تلفظ نمیشه، مثل:
Island
اس قبل از y صدای ز می دهد، مثل:
easy
ترکیب su همواره صدای ش می دهد، مثل:
sure
ترکیب sh صدای ش می دهد، مثل:
push
.

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

1 Comment

  • samira

    hey… my pronunciation isn’t as good as I expect. this video can be helpful

  • Write a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *