به نظر میاد ترامپ وحشت کرده

ترامپ به نظر وحشت زده میاد
Trump seems worried
.
seem = به معنای به نظر رسیدن
پشت سر سیم٬ یک صفت میاد

You seem to be tired
به نظر خسته میایی

این جمله به دو شکل میتونه ساخته بشه.
It seems that he is happy.
He seems to be happy or He seems happy

وقتی مطمئن باشیم که کسی واقعا خسته است از فعل به نظر رسیدن استفاده نمیکنیم٬ مستقیم میگیم:
You are tired

افعال معادلی که به جای سیم میتونید به کار ببرید:
seem = appear , look
در اکثر مواقع این دو یک معنی دارند
seem = seem to be
.
She looks nice
He seems impolite
They appear to be separated

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *