با وجود اینکه خسته ام٬ اما به کارم ادامه میدم

با وجود اینکه خسته ام٬ اما به کارم ادامه میدم
nevertheless
despite the fact that
although
این عبارات وقتی در جمله به کار برده میشوند که بخواهیم دو جمله متضاد هم رو به هم ربط بدیم

مثلا
Azi was very tired, nevertheless she kept on working
آزی خیلی خسته بود با این وجود به کارکردن ادامه داد.
نکته:
به همراه بعضی از این عبارات کلمه بات میتواند باشد و با بعضی ها مثل آلدو٬ نمیشود

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *