آموزش گرامر باید در آینده | WILL HAVE TO

آموزش گرامر باید در آینده

 

آموزش زبان انگلیسی | باید در آینده | WILL HAVE TO

I must work. باید کار کنم.
I should help. باید کمک کنم.
I will have to work. باید کمک کنم )، در اینده
I will have to study tomorrow. فردا باید درس بخونم.
I will have to change my name. باید اسممو عوض کنم در آینده.

شاید علاقه مند باشید سایر دروس آموزش گرامر سایت رامین موسوی را مشاهده کنید.

اگر در فارسی این ویل استفاده نشه اتفاقی نمیافته و فقط گفتن فردا پسفردا سال دیگه معنی آینده رو داره اما در انگلیسی عبارات مشخصی دارند یا ساختار گ امری مشخصی دارند برای این کار.
Will, might, gonna, will be doing, will have done…
انواع آینده ها وجود دارد در انگلیسی که ساده ترین و کم کاربرد ترینش will هست و پرکاربردترینش gonna

آموزش زبان انگلیسی با رامین موسوی

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *